Zvolte si oblast:

Mezinárodní konference UrbanAdapt

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Mezinárodní konference s celým názvem "Plánování adaptací na změnu klimatu ve městech s využitím přírodě blízkých řešení", se uskuteční 17. - 18. října 2016 na Magistrátu hlavního města Prahy.

Adaptační opatření ve městech jsou stěžejní pro úspěšné přizpůsobení se dopadům změny klimatu. Kromě populace, urbánní oblasti soustřeďují vysoký podíl ekonomických a společenských aktivit a produkce skleníkových plynů. Rostoucí rizika spojená se změnou klimatu v urbánních oblastech zvyšují jejich zranitelnost a mohou mít rozsáhlé negativní dopady na kvalitu života obyvatel (jejich bezpečnost, zdraví, výdělek a majetek), jakož i na národní ekonomiku, ekosystémy a přírodní kapitál. Ekosystémově založené přístupy (přírodě blízká řešení) k adaptacím jsou klíčovým faktorem pro zvýšení odolnosti urbánních oblastí a zároveň tyto přístupy poskytují širokou škálu přínosů.

Cílem konference je podpořit rozvoj a implementaci adaptací ve městech, s využitím ekosystémově založených přístupů. Jedná se o mezinárodní konferenci za účasti řady zahraničních expertů, s cílem sdílet zkušenosti a představit příklady správné praxe v oblasti plánování a rozvoje adaptací, ekosystémově založených přístupů, napříč evropskými městy.

Mezinárodní konference je realizována v rámci projektu UrbanAdapt - Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím, konferenci organizuje CzechGlobe a IPR Praha.

Projekt UrbanAdapt (EHP-CZ02-OV-1-036-2015) je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Hlavní témata konference se zaměřují na:

  • Představení inspirativních příkladů k rozvoji adaptací ve městech a implementaci přírodě
    blízkých řešení, sdílení zkušeností napříč evropskými městy
  • Diskuzi klíčových výzev pro adaptace ve městech, zejména v oblasti rozhodovacích procesů,
    plánování ve městech a implementace adaptačních opatření
  • Přehled hlavních a vedlejších přínosů přírodě blízkých opatření ve městech (z hlediska
    ekosystémových služeb, kvality života obyvatel, apod.)

 Konference je organizovaná pod záštitou paní náměstkyně primátorky hl. m. Prahy
Mgr. Petry Kolínské a paní radní hl. m. Prahy RNDr. Jany Plamínkové

Dokumenty ke stažení