Zvolte si oblast:

START - KRS Komplexní rehabilitace k soběstačnosti

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 25. 2. 2016
  • doplněno o dodatečné aktivity

Projekt
KrajOlomoucký kraj
Název programuCZ11 - Veřejné zdraví
Název programové oblasti

Iniciativy v oblasti veřejného zdraví – Aktivita I. Psychiatrická péče

Název projektuSTART - KRS Komplexní rehabilitace k soběstačnosti
Číslo projektuNF-CZ11-OV-2-025-2015
Příjemce

Psychiatrická léčebna Šternberk

www.plstbk.cz

Partner

Baerum Distric Psyciartic Center, VV HT

Místní partner projektu

Charita Olomouc
Charita Šternberk
Město Šternberk

Popis projektu

PROJEKT START předjímá nové požadavky v doposud definovaných záměrech souvisejících s Reformou psychiatrické péče České republiky. V dosavadním fungování Psychiatrické léčebny ve Šternberku řeší nejen další zkvalitnění a rozšíření poskytovaných zdravotnických a sociálních služeb, ale zaměřuje se na přemostění sféry hospitalizační a extramurární.

Projekt sestává z několika dílčích oblastí.

První je Program Start, zaměřený na nácvik soběstačnosti, zdravý životní styl a podporu kognitivního a sociálního fungování u hospitalizovaných pacientů s vážným duševním onemocněním a s potížemi při přechodu z hospitalizace do domácích podmínek. Jde o stacionární koedukovaný program s délkou 4 týdnů, na kterém budou personálně participovat zejména ergoterapeuti, fyzioterapeuti a psychologové.

Druhou součástí projektu je zajištění skupin s edukační, podpůrnou a sebepodpůrnou tématikou, určených pro hospitalizované i extramurální pacienty, a také pro jejich rodinné příslušníky a blízké osoby. Skupiny budou rozdělené dle základní diagnózy (alkoholová závislost/škodlivé užívání, nealkoholová závislost/škodlivé užívání, psychotická onemocnění, deprese). Důraz bude kladen na doléčování, identifikaci a ovlivnění rizikového chování a preventivní působení na úrovni pacienta a jeho rodiny. Personálně budou skupiny zpočátku zajišťovány psychology, terapeuty – ex-usery, lékařem. V průběhu projektu je zamýšleno zde profilovat a poskytnout odbornost peer-specialistům, do jejichž režie postupně přejde vedení skupin. Peer aktivity by v další perspektivě byly využívány i pro účely dalších služeb v rámci činnosti léčebny.

Třetí oblastí je záměr zvýšení kvality služeb ve smyslu aktivizačních, tréninkových, pohybových, činnostních, zájmových a sociálních aktivit. Tyto budou nově doplněny o možnost klubové činnosti, která bude nabídnuta i pacientům extramurálním. Odůvodněním těchto aktivit je nejen podpora efektu léčby, ale zejména zvýšení kvality života a prevence stigmatizace a sociálního vyčlenění pacientů s psychiatrickým onemocněním. Součástí investic je zejména zajištění materiálních podmínek pro poskytování nabízených aktivit a zvýšení odbornosti zapojeného personálu v oblasti psychiatrické péče a v oblasti odborně-praktické.

Díky schválenému navýšení oprávněných výdajů projektu budou nabízené aktivity a služby zpřístupněny také méně pohyblivým pacientům.Poslední obsahovou oblastí projektu je navázání užší spolupráce s regionálními sociálními organizacemi a občanskými sdruženími zabývajícími se individualizovaným poradenstvím a case managementem se zaměřením na pacienty s duševním onemocněním. V počáteční fázi bude poskytnut prostor pro poradenskou činnost a case management zmíněných organizací v rámci oddělení léčebny a dílčích oblastí projektu Start. V další fázi dojde k navázání osobního kontaktu mezi odborníky z oblasti zdravotní a sociální, prohloubení vzájemného předávání znalostí při seminárních prezentacích a k dalšímu rozvíjení spolupráce tak, aby na lokální úrovni došlo k žádoucímu propojení zdravotních a sociálních služeb pro pacienty s duševním onemocněním.

Dále jsou v rámci projektu plánována 4 pracovní setkání s odborníky donorského státu k výměně zkušeností v oblasti komplexní psychiatrické rehabilitace.

Cílem projektu je nejen rozšíření terapeutických aktivit, ale zejména udržování kontaktu s pacienty propuštěnými z hospitalizace s cílem poskytovat průběžnou podporu a edukaci v době doléčování včetně prevence a/nebo včasného záchytu relapsu, práce s rodinou, a dále usnadnění dostupnosti navazujících sociálních a podpůrných služeb v rámci užší spolupráce zdravotnického zařízení s poskytovateli těchto služeb. Projekt umožní zvýšení vlastního aktivního spolupodílu na doléčování u pacientů hospitalizovaných i extramurálních, zvýší všeobecnou informovanost pacientů i jejich blízkých osob v oblasti léčby a navazujících sociálních služeb, bude facilitovat přechod pacientů s vážným psychiatrickým onemocněním do vnějšího prostředí, zefektivní jejich adaptaci, zvýší kvalitu jejich života. V neposlední řadě bude přípravou pro zapojení do Center duševního zdraví pro futuro.

Schválený grant

17 856 138 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016