Zvolte si oblast:

Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Tato oblast podpory v rámci programu Zdraví EHP fondů 2014-2021 je zaměřena na implementaci opatření na prevenci přenosných a nepřenosných nemocí s cílem omezit výskyt přenosných a nepřenosných nemocí u obyvatel sociálně vyloučených lokalit, především Romů. Podpořeny budou také aktivity zaměřené na včasné rozpoznání příznaků demence a aktivity cílící na zastavení trendu růstu spotřeby antibiotik.

I. Opatření na omezení výskytu přenosných a nepřenosných nemocí obyvatel sociálně vyloučených lokalit, zejména Romů

Lidé žijící v sociálně vyloučených lokalitách trpí nedostatkem informací o nemocech, jejich příznacích, léčbě a následné péči. V rámci programu Zdraví budou podpořeny intervence zaměřené na zajištění lepšího přístupu ke zdravotní péči pro marginalizované skupiny, především Romy, žijící v sociálně vyloučených lokalitách, s cílem snížit zdravotní nerovnosti a zátěže způsobené nemocemi. Podporovány budou zejména intervence zaměřené na sekundární prevenci a včasný záchyt přenosných a nepřenosných nemocí u marginalizovaných skupin obyvatelstva.

Sekundární prevence u cílové skupiny by měla být posílena pomocí tvorby a distribuce informačních materiálů obsahujících informace o konkrétních přenosných a nepřenosných nemocech. Vytvořené materiály (informační letáky, brožury, videa atd.) by měly poskytnout informace o příznacích těchto onemocnění a dalším postupu poté, co jsou tyto počáteční příznaky rozpoznány. Podpořená opatření by měla zvýšit zdravotní gramotnost romské populace ohledně sekundární prevence přenosných a nepřenosných nemocí, napomoct jí identifikovat nemoci nebo jiné zdravotní problémy již v rané fázi a správně v takových situacích reagovat.

S cílem zlepšit zdravotní stav obyvatel žijících v sociálně vyloučených lokalitách, zejména Romů, budou vzděláni a vyškoleni i praktičtí lékaři, kteří v těchto oblastech nebo v jejich blízkosti poskytují zdravotní péči. Pro lékaře budou vyvinuty postupy, poskytující potřebné specifické informace o léčbě a péči o pacienty ze sociálně vyloučených lokalit zaměřené na prevenci přenosných a nepřenosných onemocnění.

II. Opatření zaměřená na diagnostiku a včasné rozpoznání příznaků demence

V rámci této oblasti budou podpořeny aktivity zaměřené na zlepšení diagnostiky a včasného rozpoznání příznaků demence, s ohledem na trend rostoucího počtu pacientů trpících demencí. Mělo by se jednat zejména o vzdělávání a školení rodinných příslušníků
a pečovatelů za účelem zlepšení jejich schopnosti včasného rozpoznání příznaků demence.

Kromě školení rodinných příslušníků a pečovatelů budou podpořeny aktivity vzdělávající praktické lékaře v oblasti diagnostiky a managementu péče o pacienty s demencí. Za tímto účelem by měly být vypracovány a šířeny doporučené diagnostické postupy a pokyny pro následnou péči, které by přispěly ke zlepšení léčebných postupů demence.