Zvolte si oblast:

Výzva k podání přihlášky externích hodnotitelů a hodnotitelek pro hodnocení kvality projektů v programu Lidská práva

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo financí poptává odborníky a odbornice z oblasti lidských práv se zaměřením na prevenci domácího a genderově podmíněného násilí na pozice externích hodnotitelů a hodnotitelek pro vypracování expertního hodnocení (posudků) žádostí o grant předkládaných do otevřené výzvy „Organizace osvětových kampaní - zvyšování povědomí o vybraných tématech domácího a genderově podmíněného násilí (HRMGSC)“ vyhlášené v programu Lidská práva, který je podpořen z Norských fondů 2014 - 2021.

Program Lidská práva je z pozice zprostředkovatele programu řízen Ministerstvem financí. Na implementaci programu se jako odborný garant podílí rovněž Úřad vlády – Odboru rovnosti žen a mužů.

Podmínkami pro zařazení uchazeče či uchazečky do databáze externích hodnotitelů a hodnotitelek jsou (musí být splněny všechny tři podmínky):

  • minimálně 2 roky praxe v oblasti zaměření výzvy HRMGSC, tj. v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí,
  • prokazatelné zkušenosti s realizací a/nebo evaluací osvětových kampaní (zejm. hodnocení úspěšnosti, efektivity a dopadů na cílovou skupinu) zaměřených na genderovou rovnost, lidská práva či související sociální oblasti,
  • prokazatelné zkušenosti s hodnocením projektů a/nebo s projektovým řízením.
     

Externí hodnotitel / hodnotitelka se nesmí podílet na přípravě ani zpracování žádostí o grant podaných ve výzvě HRMGSC a nesmí být v pracovněprávním vztahu či jiném právním vztahu (jako je např. dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce nebo smlouva o dílo) s žadateli takových žádostí o grant, pro které bude zajišťovat expertní hodnocení kvality.

Externí hodnotitel / hodnotitelka musí splňovat požadavky, kterými vyloučí střet zájmu. Za střet zájmů se považuje situace, kdy osoba zapojená do hodnoticího procesu má přímé nebo nepřímé zájmy, jež jsou nebo se jeví jako neslučitelné s nestranným a/nebo objektivním výkonem funkcí souvisejících s hodnoticím procesem. Tyto zájmy se mohou týkat ekonomických zájmů, politické či národnostní spřízněnosti, rodinných či citových vazeb, jiných společných zájmů s žadatelem nebo jeho partnerem či jakýchkoli jiných zájmů, jež mohou ovlivnit nestranný a objektivní výkon povinností osoby zapojené do hodnoticího procesu.

Hodnocení žádostí o grant je honorováno částkou 5.000 Kč za jeden posudek.

Hodnocení žádostí o grant by mělo probíhat v květnu 2022.

Pokud byste měl/a zájem o zařazení do databáze externích hodnotitelů a hodnotitelek, zašlete nám, prosím, vyplněnou žádost o zaregistrování do databáze hodnotitelů a hodnotitelek (vizte část „Dokumenty ke stažení“ níže - příloha č. 1). Společně s vyplněnou žádostí je nezbytné zaslat Váš profesní životopis, ze kterého musí jednoznačně vyplývat splnění výše uvedených podmínek pro zařazení do databáze externích hodnotitelů a hodnotitelek. Naskenovanou kopii vyplněné a podepsané žádosti či elektronicky podepsanou žádost zašlete spolu s životopisem nejpozději do 15. 4. 2022 na email Jiri.Koudar@mfcr.cz.

Vyplnění a odeslání žádosti o zařazení do databáze externích hodnotitelů a hodnotitelek automaticky nezakládá nárok na pozici externího hodnotitele/hodnotitelky pro expertní hodnocení žádostí o grant. Výběr externích hodnotitelů/hodnotitelek provede zprostředkovatel programu na základě počtu obdržených žádostí o grant v příslušné výzvě. O zařazení do databáze externích hodnotitelů a hodnotitelek včetně následujících kroků budou uchazeči informováni, v druhé polovině dubna 2022. Externí hodnotitelé či hodnotitelky, kteří budou vybráni pro provedení expertního hodnocení, musí disponovat kvalifikovaným certifikátem (povinně k využití pro podpis zpracovaného posudku v informačním sytému CEDR).

Další informace o výše uvedené výzvě HRMGSC naleznete na stránkách Ministerstva financí ČR.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na manažera programu Lidská práva Jiřího Koudara (mob.: 603 722 944, email: Jiri.Koudar@mfcr.cz).

Zpracování osobních údajů bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s Nařízením Evropské unie č. 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR).

Dokumenty ke stažení