Zvolte si oblast:

Kultura – aktuální informace z hodnocení

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 25. 11. 2020
  • Aktualizace informací
  • Úprava emailové adresy
  • Aktualizace informací

V dubnu 2020 byl ukončen příjem žádostí v programu Kultura. Po několika měsících míří hodnotící proces do finále. Přinášíme aktuální informace o jeho průběhu a plánovaném zveřejnění výsledků.

Celkem bylo ve 4 výzvách podáno 245 žádostí o grant. Největší zájem zaznamenala výzva zaměřená na revitalizaci movitého a nemovitého kulturního dědictví (135 žádostí) a současné umění (74 žádostí). Oblast umělecké a kulturní kritiky je podporována poprvé a svou žádost předložilo 13 žadatelů. Potvrdil se také zájem o posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem (23 žádostí).

U každé výzvy proběhlo nejprve posouzení formálních náležitostí a oprávněnosti všech předložených žádostí. S ohledem na situaci spojenou s pandemií, byl žadatelům prodloužen termín na doložení chybějících podkladů a délka posouzení trvala od 1 do 3 měsíců v závislosti na počtu předložených žádostí. Díky tomuto prodloužení do další fáze hodnocení postoupilo 96 % všech žádostí o grant.

Tyto žádosti byly následně hodnoceny odbornými hodnotiteli, kteří byli vybráni v otevřené výzvě, nebo byli přímo osloveni Ministerstvem kultury ČR a Institutem umění – Divadelním ústavem. Do hodnocení se zapojilo celkem 90 odborníků a všechny posudky již byly odevzdány.

V druhé polovině srpna proběhly hodnoticí komise pro výzvy na Uměleckou a kulturní kritiku, Posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem a Současné umění, kterých se zúčastnili jako pozorovatelé i zástupci donorských států. Poslední hodnoticí komise, která posoudí žádosti zaměřené na revitalizaci kulturního dědictví, se uskuteční v průběhu října 2020.

Po ukončení hodnocení kvality provádí Ministerstvo financí ve spolupráci s externím subjektem verifikaci procesu hodnocení a také verifikaci jednotlivých žádostí doporučených hodnotící komisí k podpoře. Náročnost a délka verifikace se odvíjí od počtu předložených a podpořených žádostí.

V průběhu verifikace jsou žadatelé, jejichž žádosti hodnoticí komise doporučila k podpoře, informováni dopisem o dalším postupu a následně vyzváni k přijetí podmínek pro schválení grantu. Žadatelé, jejichž žádosti se umístily na rezervním seznamu, jsou informováni zprávou na nástěnce v IS CEDR a v závislosti na průběhu verifikace budou dále vyrozuměni o výsledku své žádosti. Ostatní žadatelé jsou informováni o probíhající verifikaci zprávou na nástěnce v IS CEDR a po jejím ukončení obdrží právní akt o neudělení finančních prostředků.

Za předpokladu, že je ve verifikaci potvrzen řádný průběh hodnoticího procesu, budou výsledky předběžně zveřejněny na www.eeagrants.cz. Tyto výsledky jsou s ohledem na probíhající verifikaci jednotlivých žádostí předběžné a mohou se měnit, a to včetně výše grantu (dle podmínek stanovených hodnoticí komisí včetně případného krácení, podmínek režimu veřejné podpory či jiných navržených změn). Finální výsledky budou zveřejněny po ukončení celého procesu verifikace na www.eeagrants.cz. Žadatelé budou vyrozuměni prostřednictvím datové schránky a v IS CEDR.  Informace o hodnocení jednotlivých žádostí nebudou zveřejněny.

Předpokládaný harmonogram

Umělecká a kulturní kritika a Posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem

Verifikace hodnoticího procesu a doporučených žádostí o grant: září - listopad 2020

Zveřejnění předběžných výsledků: 1. pol. října 2020 (Umělecká a kulturní kritika, Posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem)

Výsledky hodnocení (dopis o schválení grantu/právní akt o neudělení finančních prostředků): od 2. pol. října 2020

Zahájení realizace projektů: 2. pol. října/listopad 2020 (datum způsobilosti výdajů uvedeno v dopise o schválení grantu)

 

Současné umění

Verifikace hodnoticího procesu a doporučených žádostí o grant: 2. pol. září – listopad 2020

Zveřejnění předběžných výsledků: 1. polovina listopadu

Výsledky hodnocení (dopis o schválení grantu/právní akt o neudělení finančních prostředků): od 2.pol listopadu 2020

Zahájení realizace projektů: od 2. pol. listopadu 2020 (datum způsobilosti výdajů uvedeno v dopise o schválení grantu)

 

Revitalizace kulturního dědictví

Verifikace hodnoticího procesu a doporučených žádostí o grant: listopad 2020 – leden 2021

Zveřejnění předběžných výsledků: prosinec 2020 / leden 2021

Výsledky hodnocení (dopis o schválení grantu/právní akt o neudělení finančních prostředků): leden 2021

Zahájení realizace projektů: leden 20201 (datum způsobilosti výdajů uvedeno v dopise o schválení grantu)

 

Prosíme žadatele o trpělivost a oceníme, pokud nám v mezičase zašlete na czp@mfcr.cz zpětnou vazbu k nastavení výzev nebo přípravě a podání žádosti v IS CEDR. Vaše podněty nám pomohou s dalšími připravovanými výzvami v programu.

V souladu s Nařízením o implementaci fondů EHP a Norska 2014-2021 musí být ve všech fázích implementace uplatňovány principy transparentnosti, odpovědnosti a efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti, jakož i dodržovány zásady řádné správy a v souladu s požadavky donorských států uplatňována nulová tolerance vůči korupci. V případě podezření na zneužití či nesrovnalosti související s Fondy EHP a Norska, mohou být ze strany veřejnosti podávány stížnosti a upozornění. Více informací naleznete zde.